Who is The Voice of the Martyrs?
123
Wie Is Die Stem van Die Martelare?
The Voice of the Martyrs (VOM) is the Body of Christ acting upon God's command to "remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body" (Hebrews 13:3 AV)

Jesus told His followers to expect persecution: "If they have persecuted me," he forewarned, "they will also persecute you… But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me" (Jn.15:20-21).

There are faithful followers of Jesus who will not compromise when authorities forbid congregating and evangelising in the name of Christ. They believe that "we must obey God rather than man" and suffer the consequences of following Jesus (Acts 4:18-20; 5:27-29). Accepting that Jesus is "the way, and the truth and the life" (Jn. 14:6), his disciples are rejected, ridiculed, threatened and antagonised by governments, other religions and even their own families.

Many are imprisoned; many are tortured; many are martyred. These are our brothers and sisters in Christ. We are their voice, the voice of the Martyrs.

 

Die Stem van die Martelare (SVM) is die Liggaam van Christus wat volgens God se bevel handel om te "dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook ‘n liggaam het." (Hebreërs 13:3)

Jesus het aan Sy navolgers gesê om vervolging te verwag: "As hulle My vervolg het," het Hy vooraf gewaarsku, "sal hulle jul ook vervolg....Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my Naam, omdat hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie." Joh 15:20-21

Daar is getroue navolgers van Jesus wat nie sal toegee as owerhede byeenkomste en evangelisering in die Naam van Jesus verbied nie. Hulle glo dat "ons God eerder as mens moet gehoorsaam" en die gevolge moet verduur om Jesus te volg (Handelinge 4:18-20; 5:27-29). By die aanvaarding dat Jesus "die weg, die waarheid en die lewe" is (Joh 14:6), word Sy dissipels verwerp, uitgelag, gedreig en tot vyand gemaak deur die regering, ander gelowe en selfs hul eie gesinne.

Vele word opgesluit; vele word gepynig; vele word gemartel. Hierdie is ons broers en susters in Christus. Ons is hulle stem, die stem van die martelare.

Our Organisation
 
Ons Organisasie
The Voice of the Martyrs is an international, evangelical, inter-denominational faith mission, committed to serving today's persecuted Christians around the world.

We are organised as autonomous missions in various countries, cooperating and working together through our International Christian Association. We work in approximately 50 countries, encouraging, supporting and equipping persecuted believers.

 

Die Stem van die Martelare is 'n internasionale, evangeliese, interkerklike geloof sending, toegewyd aan die bediening van vandag se vervolgde Christene regoor die wêreld.

Ons is georganiseer as selfstandige sendings in verskeie lande, wat saamwerk deur ons International Christian Association. Ons werk in sowat 50 lande, waar ons vervolgde gelowiges aanmoedig, steun en toerus.

Who is Christian Mission International?
 
Wie is Christlike Sending Internasionaal?
Christian Mission International (CMI) is the registered branch of The Voice of the Martyrs for Southern Africa and is a registered member of the International Christian Association. We participate on global projects to the persecuted church through the international ministries of VOM. CMI is a legally registered, non-profit, audited organisation in terms of South African legal requirements.
 
Christelike Sending Internasionaal (CSI) is 'n geregistreerde tak van Die Stem van die Martelare vir Suidelike Afrika en ook 'n geregistreerde lid van die International Christian Association. Ons neem deel aan globale projekte aan die vervolgde kerk deur die internasionale sendings van SVM. CSI is 'n wetlik geregistreerde, geouditeerde organisasie sonder winsoogmerke volgens die terme van die Suid-Afrikaanse wetlike vereistes.
Main Purposes of Ministry
 
Primêre Doelstellings van Bediening
  1. To encourage and empower Christians to fulfill the Great Commission in areas of the world where they are persecuted for their involvement in propagating the Gospel of Jesus Christ. We accomplish this by providing Bibles, literature, radio broadcasts and other forms of aid.
  2. To provide relief to the families of Christian martyrs in these areas of the world.
  3. To undertake projects of encouragement, helping believers rebuild their lives and Christian witness in countries that have formerly suffered Communist oppression.
  4. To equip local Christians to lead to Christ those persecutors who are opposed to the Gospel in countries where believers are actively persecuted for their Christian witness.
  5. To emphasize the fellowship of all believers by informing the world of atrocities committed against Christians and by remembering their courage and faith.
 
  1. Om Christene in die dele van die wêreld waar hulle vervolg word oor hulle betrokkenheid by die uitbereiding van die Evangelie van Jesus Christus, te bemoedig en in staat te stel om die Groot Opdrag te vervul. Ons bereik dit deur Bybels, lektuur, radio uitsendings en ander maniere van ondersteuning te voorsien.
  2. Om verligting te verleen aan die gesinne van Christen-martelare in hierdie dele van die wêreld.
  3. Om projekte van bemoediging te loods, om gelowiges in lande wat voorheen gely het onder kommunistiese verdrukking te help om hulle lewens en Christelike getuinis te herstel.
  4. Om plaaslike Christene in lande waar gelowiges daadwerklik vervolg word oor hulle Christelike getuienis, toe te rus om lief te hê en hul vervolgers na Christus te lei.
  5. Om die kameraadskap van alle gelowiges te bewys, deur die wandade teen Christene gepleeg, aan die wêreld bekend te maak en hulle moed en geloof te onthou.
Are you looking for the best web hosting? Be a smart buyer and read hosting reviews before choosing a suitable host.
Joomla Themes designed by Joomla Hosting Reviews