DIE ONTSTAAN VAN CHRISTELIKE SENDING INTERNASIONAAL
Verteenwoordigend van
Die Stem van die Martelare in Suidelike-Afrika
ONS PLAASLIKE GESKIEDENIS

Die oorsprong van Christelike Sending Internasionaal kan teruggevoer word na 1968 toe 'n Suid-Afrikaanse Christen sakeman na Engeland gereis het om 'n sendingkonferensie van European Christian Mission by te woon. By die konferensie het hy pastor Richard Wurmbrand, wat pas na veertien jaar van kommunistiese gevangenskap vrygelaat is, en sy vrou Sabina ontmoet. Sy het drie jaar in 'n gedwonge arbeidskamp (en verskeie jare van huisarres voor haar vrylating) in hul geboorteland Roemenië deurgebring. Na aanleiding van die resultaat van daardie ontmoeting het God in die hart van hierdie sakeman begin werk.

By sy tuiskoms in Suid-Afrika, het hyvanaf sy studeerkamer by sy huis, reëlings begin tref vir 'n besoek van pastor Richard Wurmbrand om die hele land toe te spreek. Ter voorbereiding van die besoek is honderde eksemplare van pastor Wurmbrand se getuienis van lyding, Tortured for Christ, deur die land versprei. In die lente van 1969 het pastor Richard en Sabina Wurmbrand Suid-Afrika besoek.

Duisende belangstellendes het hul vergaderings bygewoon, om die voormalige gevangene van kommunisme se roerende boodskap van vervolging en van die Vervolgde Kerk in kommunistiese lande aan te hoor. Aanvanklik is vanuit 'n studeerkamer aandag gegee aan die reaksies op die vergaderings. Onder vele briewe, donasies, telefoonoproepe en allerlei navrae is 'n Sending gebore, Christelike Sending Internasionaal.

Kontak met belangstellende persone is bewerk deur middel van die maandelikse nuusbrief The Voice of the Martyrs. Aanvanklik is 'n Engelse uitgawe vanaf die Amerikaanse sendingkantoor aan ons steeds groeiende leserskring gepos.

Soos die Sending gegroei het, is die aanvanklike "huis-kantoor" na twee gehuurde kantore in sentraal Johannesburg verskuif. 'n Toegewyde Christendame het die roeping beantwoord om die werk van hierdie ontluikende Sendingorganisasie te behartig. Min het diegene betrokke by die jong Sending besef dat God besig was om 'n dienswerk daar te stel wat spoedig sou ontwikkel in 'n lewensbelangrike stem vir die vervolgde Christene regoor die wêreld! "Wonderlik is die werking van Goddelike genade!"

Kort hierna is 'n groter kantoorruimte in Johannesburg gehuur. In daardie dae was dit bekend as Christelike Sending aan die Kommunistiese Wêreld. Die groeiende belangstelling en reaksie het gelei tot die ontwikkeling van 'n Suid-Afrikaanse weergawe van die maandelikse nuusbrief wat in Engels sowel as Afrikaans uitgegee is.

Deur God se genade het die Sending gegroei en ontwikkel en is daar in 1973 'n nuwe stap in die geloof geneem om intern met drukwerk te begin. 'n Litografiese drukpers is toe aangekoop waarmee die roepstem en toestand van die Vervolgde Kerk gedruk en aan die Suid-Afrikaanse lesers gebring is.

In 1977 lei God die Sending na 'n groter kantoorgebou in Krugersdorp, wes van Johannesburg. Deur die jare het die Here wonderbaarlik voorsien en die Sending het van daardie klein studeerkamertjie tot 'n kantoorkompleks gegroei. Almal het aanvaar dat dit nou die Sending se permanente hoofkwartier sou wees, maar in 1982 het God weer gelei om te verhuis. Deur God se leiding het die betrokke persone na 'n kantoor aan die ooste van Johannesburg gesoek en uiteindelik is daar na dieselfde huis in die gebied van Germiston teruggekeer waar die Sending in 1969 in die studeerkamer gebore is. Om die kantore en drukpers te akkommodeer is die nodige verbeterings en uitbreidings aan die bestaande gebou gedoen en het die verhuising in 1983 plaasgevind.

Hiervandaan reik Christelike Sending Internasionaal oor die hele Suidelike-Afrika uit, met die boodskap van die Vervolgde Kerk van Jesus Christus. Die Here het die middele voorsien waardeur die organisasie nou byna selfstandig is. Toerusting sluit in druktoebehore, guillotine, vouer, adresseermasjien en al die nodige kantoortoerusting. 'n Rekenaarstelsel word gebruik vir die bywerking en prosessering van die adresdata vir ons gratis maandelikse nuusbrief Die Stem van die Martelare, sowel as die verwerking van 'n groot gedeelte van ons korrespondensie en dokumente. Ons beskik oor 'n aantal toepaslike boeke, DVD's en lektuur wat deur ons posbestellingsdiens hanteer word. Al ons traktaatjies stel dit duidelik dat die enigste oplossing vir die mensdom se probleme te vinde is in Jesus Christus, die Saligmaker. Deur die genade van God verrig die personeel hul pligte getrou asof vir die Here, met die gevolg dat die onderneming effektief en doeltreffend funksioneer.

Christelike Sending Internasionaal is 'n lid van "The International Christian Association" wat die oorkoepelende organisasie van die Sendings regoor die wêreld is. Sendings wat die bediening voortsit, wat God aan die stigters, pastor Richard en mev. Sabina Wurmbrand gegee het. CSI funksioneer in samewerking met ander lidsendings, waarvan vele as Die Stem van die Martelare bekendstaan.

Die fenominale groei en strewe van die Sending is God se werk en nie die pogings van vernuf of vaardige bekwaamhede nie. Die personeel van Christelike Sending Internasionaal erken hierdie wonderwerk en verheug hul daarin om "al die lof en die eer" aan God te gee, vir alles wat Hy gedoen het. "Dit het van die Here gekom; dit is wonderbaar in ons oë." (Ps. 118:23)

 

Are you looking for the best web hosting? Be a smart buyer and read hosting reviews before choosing a suitable host.

Joomla Themes designed by Joomla Hosting Reviews